Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Đào tạo hệ Trung Cấp theo CV 200 / LĐLĐ và đào tạo bồi dưỡng CB công đoàn theo CV 199

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và chương trình công tác của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng ký năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp

Công văn 199 / LĐLĐ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Xem chi tiết tại đây

- Công văn 200 / LĐLĐ về đào tạo nghề hệ trung cấp, bồi dưỡng ngắn hạn cho CNVC - LĐ.  Xem chi tiết tại đây

Tin tức liên quan
Back-top